Privacy statement

Algemeen

De Stichting Music Meeting (Music Meeting) respecteert de privacy van bezoekers van het festival en gebruikers van de website. Music Meeting draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend worden gebruikt met het oog op de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , daaraan stelt.

Contactgegevens verantwoordelijke

De Stichting Music Meeting is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens waar deze verklaring betrekking op heeft.

Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 7, 6521 AV Nijmegen.

Postadres: Postbus 1535, 6501 BM Nijmegen.

E-mailadres: seeyou@musicmeeting.nl

Telefoon: +31 (0)24 360 88 13

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Music Meeting (kunnen) worden verwerkt betreffen in het bijzonder:

 • Uw persoonlijke gegevens en contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum en geslacht.
 • Uw IP-adres en geolocatie(s).
 • Gegevens die u publiek heeft gemaakt via social media of andere publiekelijke platformen of wanneer u onze website, apps of sociale media gebruikt.
 • Gegevens die volgen uit uw historie met het oog op het kopen van toegangsbewijzen voor het festival of andere evenementen (zoals concerten), of het kopen van (andere) producten of diensten die door Music Meeting worden aangeboden.
 • Gegevens die volgen uit informatie die u ons desgevraagd ter beschikking stelt over of naar aanleiding van het festival of andere evenementen (zoals concerten), en (andere) producten of diensten die door Music Meeting worden aangeboden of georganiseerd.

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Music Meeting (kan) op verschillende wijzen persoonsgegevens verwerken:

 • Door het gebruik dat u maakt en gebruik(er)sregistratie van de website van Music Meeting
 • Door het gebruik dat u maakt en gebruik(er)sregistratie van de websites van derden. Music Meeting maakt gebruik van derden voor de organisatie van het festival of andere evenementen (zoals concerten), of voor het aanbieden van (andere) producten of diensten, zoals bij de online verkoop van toegangsbewijzen. Indien en voor zover deze derden als bewerker in opdracht van Music Meeting optreden is deze privacyverklaring ook van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld via de websites van deze derden.
 • Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, indien u een of meer toegangsbewijzen koopt van Music Meeting, of indien u een andere overeenkomst met Music Meeting sluit, indien u een e-mail aan ons richt, indien u persoonsgegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of indien u onze website, apps of sociale media gebruikt.
 • Door uw bezoek aan en de bezoek(er)sregistratie op het festival of andere evenementen (zoals concerten), of het kopen van (andere) producten of diensten die door Music Meeting worden aangeboden, onder meer door het voor commerciële of veiligheidsdoeleinden (al dan niet met camera) registreren van het festival of een ander evenement.

 

Doeleinden

Music Meeting of een bewerker in opdracht van Music Meeting kan uw persoonsgegevens verwerken met het oog op de volgende doeleinden:

 1. Correspondentie & informatieverschaffing
 • Om met u te kunnen corresponderen.
 • Om u informatie te kunnen verschaffen over het festival of andere evenementen (zoals concerten), en (andere) producten of diensten die door Music Meeting worden aangeboden of georganiseerd, zoals aankondigingen, aanbiedingen, nieuws, tips en dergelijke. Informatie kan bijvoorbeeld worden verschaft per e-mail, per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per briefpost.
 • Om u informatie te kunnen verschaffen over door derden georganiseerde evenementen, producten en diensten die naar hun aard vergelijkbaar zijn met de door Music Meeting georganiseerde of aangeboden evenementen (zoals het festival of concerten), producten of diensten. Informatie kan bijvoorbeeld worden verschaft per e-mail, per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per briefpost.

 

 1. Uitvoering van overeenkomsten
 • Om de overeenkomst(en) uit te kunnen voeren die u met Music Meeting sluit, ter zake van (toegang tot) het festival of andere evenementen (zoals concerten) die door Music Meeting worden georganiseerd, of (andere) producten of diensten die door Music Meeting worden aangeboden.
 • Om tijdens de uitvoering van de overeenkomst(en) de veiligheid tijdens het festival of andere evenementen te kunnen bewaken.
 • Om een klantenadministratie te kunnen beheren.

 

 1. Ter verbetering van het festival
 • Om het festival of andere evenementen (zoals concerten), en (andere) producten of diensten die door Music Meeting worden aangeboden of georganiseerd te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld door middel van enquêtes).
 • Om de bezoekersgegevens van (onderdelen van) de website te kunnen registeren en analyseren, onder meer door gebruik te maken van Google Analytics, Google Ads en Facebook Ads.
 • Om marktonderzoek en data analyse uit te kunnen voeren om het festival of andere evenementen (zoals concerten), en (andere) producten of diensten die door Music Meeting worden aangeboden of georganiseerd te kunnen verbeteren en met het oog op de overige doeleinden die in deze privacyverklaring aan de orde komen.
 • Om de website te kunnen verbeteren en beveiligen.

 

Doorgeven van persoonsgegevens

Music Meeting geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door. In een beperkt aantal gevallen zal Music Meeting op die regel een uitzondering (moeten) maken:

 • In geval van doorgifte aan derden die als bewerker worden ingeschakeld door Music Meeting om de overeenkomst(en) te kunnen uitvoeren die u met Music Meeting heeft gesloten, zoals bij de online verkoop van toegangsbewijzen of beveiliging online of beveiliging van het festival of (andere) evenementen (zoals concerten) die door Music Meeting worden georganiseerd.
 • In geval van doorgifte aan derden indien Music Meeting op grond van (een) wettelijke verplichting(en) gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 • In geval van doorgifte aan derden indien het voor Music Meeting noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de website of bezoeker van het festival, dan wel de rechten van Music Meeting te beschermen ter zake van het festival of andere evenementen (zoals concerten) die door Music Meeting worden georganiseerd, of (andere) producten of diensten die door Music Meeting worden aangeboden.

 

Wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens die Music Meeting bewaart, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Indien u van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u met Music Meeting contact opnemen middels de in deze verklaring opgenomen adressen en of het telefoonnummer.
 • U kunt zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan Music Meeting, in de correspondentie die u op welke manier dan ook van Music Meeting ontvangt wordt u de mogelijkheid geboden u daarvoor af te melden, zodat u van Music Meeting geen informatie meer ontvangt.

 

Bewaartermijn

Music Meeting bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Music Meeting op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Beveiliging

Music Meeting heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals:

–                 Beveiliging kaartverkoopsysteem met wachtwoord

–                 Gegevens worden ook opgeslagen in besloten Music Meeting Google Drive

 

 

Cookies

Music Meeting maakt op de website gebruik van zogenaamde ‘cookies’, waarmee ook informatie wordt verzameld. Wij maken gebruik van Analytische cookies.

Disclaimer

Music Meeting besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van uw persoonsgegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Music Meeting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. De website van Music Meeting bevat links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Music Meeting accepteert geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop privacy wordt gewaarborgd op deze websites of de inhoud ervan.